CENTRE

CÓM SOM:

Confessionalitat:El Centre és aconfessional, respectant les opcions particulars de tota la comunitat educativa.

Línia metodològica: Partim que l’escolar és el verdader protagonista de l’aprenentatge, optem per un model constructivista segons el qual tot coneixement és construït pel subjecte quan interacciona amb el medi i tracta de comprendre-ho.

  1. •Pluralisme i valors democràtics.
  2. •Educació no sexista.
  3. •Adaptació al medi.
  4. •Autonomia i innovació
  5. •Incorporació a les noves tecnologies.
  6. •Tractament de la diversitat.

DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA. (DDP)

  • Programa d’inmersió linguística. PIL-PPEV
  • Programa d’incorporació progressiva. PIP-PPEC
  • DDP Plurilingüe en l’Educació Infantil.